Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

M-BIP Distribusjon, lagring, tanking, anvendelse og publikumsaksept av hydrogen i HyNor/Knutepunkt Drammen

Awarded: NOK 6.2 mill.

Hydrogen som energibærer innenfor transportsektoren vil spille en nøkkelrolle i et fremtidig, miljøorientert samfunn. Det vil være viktig at hydrogen produseres og utnyttes energieffektivt, fortrinnsvis fra fornybare energikilder. For å bidra til en raske st mulig kommersialisering av hydrogen har tunge energi-, næringslivs- og FoU-aktører i Norge tatt initiativet til demonstrasjonsprosjektet HyNor/Hydrogenveien. Som ett av knutepunktene langs Hydrogenveien skal Drammen bidra til å innfri målsettingen for HyNor ved å produsere hydrogen fra deponigass og gjøre dette hydrogenet tilgjengelig for trafikk langs Hydrogenveien, samt for en lokal kjøretøyflåte. Viktig kunnskap og erfaring om praktisk anvendelse av hydrogen finnes allerede i Drammensregionen. Bas ert på denne, samt kunnskap og erfaring som bygges opp gjennom HyNor/Knutepunkt Drammen, skal vi bygge opp et Hydrogenprogram Drammen basert på denne regionens fortrinn. Hensikten er å sikre kommersiell utnyttelse innenfor produksjon og anvendelse av hydr ogen for regionale bedrifter, men også for å sikre fremtidig kunnskapsbygging gjennom FoU og undervisningstilbud til nye studenter i det regionale høgskolesystemet. Flere hydrogenrelaterte prosjekter rettet mot klimanøytral produksjon, anvendelse og under visning/forskning er allerede under utvikling i vår region Viktige aktører i dette regionale samarbeidet er den nye Drammen Kunnskapspark Papirbredden, regionalt næringsliv, det regionale høyskolesystemet ved Høgskolen i Buskerud og samarbeidende, nasjon ale forskningsinstitusjoner, samt offentlige institusjoner i regionen. HyNor/Knutepunkt Drammen sender i år inn to søknader til RENERGI-programmet, - en for klimanøytral produksjon av hydrogen fra deponigass (med Lindum Ressurs og Gjenvinning AS som pro sjektansvarlig) og denne søknaden for demonstrasjon av distribusjon, tanking, lagring, anvendelse og publikumsaksept av hydrogen i kjøretøy (med energiselskapet Vardar AS som prosjektansvarlig).

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer