Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Høgskolen i Buskerud 2008

Awarded: NOK 0.37 mill.

Høgskolen i Buskerud skal gjennom dette FORNY-prosjektet jobbe med å øke antall forsknings- og utviklingsbaserte ideer med potensial for kommersialisering, samt stimulere til økt antall kommersialiseringer med utspring i egen forskning. Høgskolens satsin g på innovasjon og entreprenørskap er blitt styrket betraktelig de siste årene. Høgskolens satsing på NCE innen Systems Engineering, ARENA prosjektet Helse og Lys og etablering av Papirbredden Innovasjon AS viser at høgskolen fokuserer på innovasjon og en treprenørskap i samhandling med regionalt næringsliv. I 2008 vil det bli lagt spesielt stort fokus på idéarbeid og holdningsendring knyttet til kommersialisering av FoU. I tillegg har vi valgt å sette et spesielt fokus på utvalgte målgrupper, herunder s pesielt kursing av veiledere innen idéarbeid i høgskolesystemet. Prosjektet setter også i gang tiltak med spesielt fokus på kvinner og innvandrere. Det legges spesielt vekt på å videreutvikle og styrke FORNY samarbeidet med Høgskolen i Vestfold. Erfarin ger fra 2007 viser at FORNY prosjektet tjener på å inkludere BI Drammen og andre viktige regionale innovasjons aktører. Samarbeid med disse aktørene vil derfor bli prioritert.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project