Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det nasjonale doktorgradseminaret i rettsvitenskap 2008

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Number:

187587

Project Period:

2008 - 2008

Location:

Det søkes om midler til delvis dekning av utgiftene til Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap for 2008 som arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Tema for seminaret er "Parallelle rettslige systemer/strukturer". Nye re tids rettsutvikling preges av et stadig bredere rettskildetilfang, båe nasjonalt og internasjonalt. En tilbakevendende utfordring er samordning av ulike former for regelsett. Tradisjonelt sett er rettssystemer monolittiske, hvor hva som er "gjeldende r ett" fastlegges av praksisorganer (nasjonale domstoler, EF-domstolen, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg) ut i fra lov- og traktatverket som er vedtatt innen rettssystemet. I takt med at det stadig dannes nye rettssystemer (eks. regelverket innen WT O) og at reglene blir stadig med nyanserte, øker mulighetene for konflikt mellom ulike rettssystemer. Et tilbakevendende problem på europeisk nivå de siste årene har vært gjennomslagskraften til EU-regler i nasjonal rett, og en problemstilling som har fåt t økt aktualitet den senere tiden er forholdet mellom EU-retten og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project