Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Maritime logistics and the environment - Fact book

Awarded: NOK 0.15 mill.

Maritim industri vil til en hver tid stå ovenfor en rekke foretningsmessige og samfunnsmessige utfordringer. Mange av dagens utfordringer er tett knyttet til globalisering av verdenshandelen. En av de viktigste utfordringene i denne sammenheng er det st erkt økende fokus som nå er på energiforbruk og miljøprofil knyttet til alternative logistikk/verdikjeder. Når en skal vurdere ulike globale maretime logistikkjeders energiforbruk og miljøprofil samt foreta optimering av disse, må en ta hensyn til et sv ært komplekst og sammensatt bilde mht hvilke parametere som virker inn, hvordan ulike parametere samvirker, hvilke aktører som vil kunne innvirke på det totale energiforbruk, etc.. Partnerne bak dette forprosjektet er av den oppfatning at dette er et om råde hvor det er store kunnskapshull mht faktagrunnlag, samt kunnskapshull mht hvordan samspillet mellom de ulike parametrene er, mao hvordan påvirker endring i en parameter andre parametere. Forprosjektet "Maritime logistics and the environment - Fact b ook" skal utrede grunnlaget for et større hovedprosjekt som skal ha som mål å fremskaffe og systematisere fakta og kompetanse om alle forhold som vil kunne innvirke på alternative verdikjeders energiforbruk og miljøprofil med spesiell fokus på maritime lo gistikkjeder. Spisskompetanse og et godt faktagrunnlag om disse forhold er en forutsetning for å kunne foreslå riktig tiltak for å bedre disse forhold for derigjennom nå de ambisiøse mål som er satt mht reduksjon i verdens energiforbruk og totale miljøut slipp. Forprosjektet skal: - Foreta en første kartlegging og systematisering av faktorer og parametere som vil kunne innvirke på energiforbruk og miljøutslipp for totale logistikkjeder hvor maritime transport inngår som et viktig element. - Avdekke kunn skapshull som et hovedprosjektet skal prioritere å fylle. - Basert på resultatene fra forprosjektet, utarbeide en prosjektplan og en søknad for et hovedprosjekt.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project