Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multifunksjonelt ventil- og regulatorsystem for høytrykks hydrogenanvendelse i bil

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Number:

187989

Project Period:

2008 - 2014

Funding received from:

Location:

Partner countries:

Mange anerkjente forskningsmiljøer, blant annet IEA (The International Energy Agency), tror at hydrogen i løpet av dette hundreåret vil komme til å spille rollen som en av grunnpilarene i et bærekraftig energisystem. Hydrogen som energibærer gir store tek nologiske utfordringer i form av både produksjon, lagring og energidistribusjon. Hexagon ved datterselskapet Raufoss Fuel Systems (RAFS) utvikler og leverer i dag komplette anlegg til bilindustrien (hovedsakelig nyttekjøretøy) for bruk av naturgass og hyd rogen som drivstoff, og bedriften ser for seg et sterkt voksende marked for personbiler basert på brenselcelleteknologi med Hydrogen som energibærer i framtiden. IEA har i en fersk rapport anslått at denne type biler vil komme på markedet i stort antall r undt år 2025, og vil utgjøre 30 prosent av den globale bilparken i 2050. For å kunne ta del i denne markedsveksten må RAFS løse utfordringene knyttet til distribusjon av hydrogen på bil fra høytrykks lagringsenhet til brenselcelle. Først og fremst må dage ns ventilteknologi gjennomgå en betydelig utvikling ettersom eksisterende løsninger ikke oppfyller bilindustriens behov vedrørende pris, vekt, funksjonalitet, påkrevd trykk i forhold til lagringskapasitet (kjørelengde) etc. Ved å være først ute med en kon kurransedyktig, integrert ventil tilpasset bilindustriens krav vil RAFS kunne sette på plass en viktig brikke i det store hydrogen-puslespillet, og dermed oppnå en gunstig markedsposisjon. De forskningsmessige utfordringene ligger innenfor følgende områd er: -Anvendelsen av plastkompositter og/eller lettmetaller i høytrykks ventiler. -Integrere flere ventilfunksjoner i samme produkt for å oppnå større grad av sikkerhet. -Utvikle nye prinsipper for trykkreduksjon og gasstrøm ut av beholderen. -Finne nye sy stemer for å oppnå fullstendige og pålitelige tettemekanismer for hydrogen ved høyt trykk i et kjøretøy. -Utvikle ny, robust og rimelig ventilløsning. -Verifikasjonsmetoder og testmetodikk.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena