Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SkrueEkstrudering av ALuminium

Awarded: NOK 7.9 mill.

-

Hydro har som mål å være en foretrukket leverandør av aluminium. Metallstrømmen inn i verdikjeden utvikler seg i retning av økende andel resirkulert metall. For å hevde seg i den sterke internasjonale konkurransen er det nødvendig å utvikle ny teknologi h vor resirkulert feedstock blir prosessert effektivt og med svært god profilkvalitet. Dessuten søker man teknologiske løsninger for å øke utbytte av prosess-skrap. I det norske aluminiumsmiljøet har man tiltro til at skruekstrudering kan være en ny teknol ogi som tar vare på sentrale deler av disse utfordringene. En prototyp er allerede utviklet i et samarbeid mellom Hydro og NTNU. Teknologien anses for å være et teknologisk gjennombrudd med stort potensial. Prosjektet tar sikte på å utprøve den eksisteren de ekstruderen, bestemme dens karakteristiske trekk og optimalisere design for økt ytelse og forbedret profilkvalitet til bruk for å bygge en pilot skrueekstruder i løpet prosjektperioden. Videre vil man i prosjektet utvikle en skruebasert separator hvo r uønskede legeringselementer skilles ut og hvor man i prinssippet kan ekstrudere direkte til fullverdige profiler. Det er helt nødvendig å bringe inn faglig ekspertise fra en rekke fagområder innen naturvitenskap og teknologi og en planlagt utviklet pros essmodell vil kunne forberede for videre utvikling på industriell skala. For å kunne lykkes med dette igangsettes vitenskapelige og tekniske oppgaver som gjennomføres i det fysikalsk-metallurgiske miljø av to PhD studenter og en forsker/to postdocs. Prosj ektet vil derfor i hovedsak foregå ved NTNU mens styring og kontroll ivaretas av Hydro. En innovativ industriprosess vil med stor sannsynlighet kunne tas i bruk etter at prosjektet er gjennomført og man regner med at konseptet vil få stor internasjonal o ppmerksomhet når dette blir kjent. Det legges derfor opp til publisering i internasjonalt anerkjente tidsskrift, nyhetskanaler og teknisk presse.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena