Back to search

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Modul i IKT og tilgjengelighet (MIKT)

Awarded: NOK 0.20 mill.

Med støtte fra Norges Forskningsråd (IT Funk) gjennomførte MediaLT i perioden 15.04.2007 ? 15.12.2007 forprosjektet Modul i IKT og Tilgjengelighet (MIKT-prosjektet), der hovedmålet var å kartlegge og legge grunnlaget for en sertifiserende kursmodul. anall ysen av fagfeltet i forprosjektet viste at det var et stort behov for en slik kursmodul, og i forprosjektet er det lagt et godt grunnlag for å videreføre dette arbeidet. På denne bakgrunn er hovedmålsetningen i dette prosjektet å etablere et kurs i IKT o g tilgjengelighet, og legge grunnlaget for et varig kurs- og sertifiseringstilbud. Forprosjektet konkluderer med at det mangler et kurstilbud utenfor høyskolesektoren, og av denne grunn vil det bli satset på et sertifiserende kurs i privat sektor. en vik tig begrunnelse for denne beslutningen er dessuten at dette skal være et kurstilbud for alle, dvs også for de som mangler den studiekompetansen som skal til for å kunne ta høyskolekurs. en forutsetning for å sette målsetningen om et universelt utformet IK T-samfunn ut i livet, er tilstrekkelig kompetanse blant alle som arbeider med dette. Således vil etableringen av en kursmodul på dette området være et vesentlig bidrag til å øke funksjonshemmedes muligheter for å delta aktivt i samfunnet. Hoveddelen av arbeidet vil bestå i å utvikle en fagplan, et kurstilbud, tester og faglitteratur. Siden dette er nybrottsarbeid, er dette utviklingsarbeidet ingen triviell oppgave. Særlig med tanke på at det her er snakk om måling av ikke-funksjonshemmedes forståelse a v funksjonshemmedes IKT-utfordringer. den sentrale problemstillingen er hvordan kurset bør legges opp for at ikke-funksjonshemmede skal få en praktisk forståelse av hvordan ulike grupper av funksjonshemmede bruker PC og datatekniske hjelpemidler og ikke m inst hvordan en slik praktisk forståelse kan testes.

Funding scheme:

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede