Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Number:

188941

Project Period:

2008 - 2011

Location:

I prosjektet skisseres et todelt utviklingsløp for å nå hovedmålsetningen om å bidra til å øke konkurranseevnen i Norges brønnbåtnæring. 1) Situasjonsbeskrivelse og scenariebygging Lovverket stiller strenge krav til utslipp fra brønnbåter samt desinfeks jon av lasterom/rørsystemer, mens oppdretterne krever skånsom og effektiv håndtering av fisken. Det eksisterer imidlertid en rekke ulike teknologiske løsninger på markedet og arbeidsprosedyrene varierer ofte avhengig av operasjonelle forhold som transport distanse, losseopplegg ved slakteri, etc. En vil etablere en helhetlig og detaljert oversikt over de operasjoner som utføres, hva slags utstyr som benyttes og hvilke krav som stilles til teknologien som skal utvikles senere i prosjektet. Basert på innhe ntet informasjon, vil scenariometodikk benyttes til å forutsi endringer i brønnbåtklyngens framtidige rammebetingelser. Dette skal gi prosjektkonsortiet bedre forutsetninger for å kunne ta strategiske beslutninger. 2) Teknologiutvikling Teknologiutviklin g med fokus på ny innovasjon er prosjektets viktigste aktivitet, og de innledende aktivitetene bygger mye av grunnlaget for å lykkes med dette. Det er valgt tre tematiske områder for teknologiutviklingen i prosjektet: a) Fartøy I denne aktiviteten vil en utvikle et fartøykonsept som tilfredsstiller eksisterende og kommende krav til kapasitet, utforming, hastighet, energiøkonomisering, m.m. b) Fiskehåndtering Aktiviteten vil utvikle teknologi og metoder som tilfredsstiller eksisterende og kommende krav t il effektiv håndtering av fisk, samtidig som skånsomhet forbedres. c ) Smitteforebygging og vannmiljø Aktiviteten vil utvikle teknologi og metoder som vil forbedre vannkvalitet, øke transportkapasitet og redusere smitterisiko ved transport av levende fisk . Det vil benyttes utviklingsmetodikk som følger problemstillingene fra konseptuell unnfangelse til implementering i deltakerbedriftene. De konkrete metoder som benyttes vil tilpasses hver enkelt problemstilling.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2