Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovative energiløsninger - Rensing av rejektvann for økt biogassproduksjon

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Number:

189386

Application Type:

Project Period:

2008 - 2010

Location:

Biogass har et stort og ubenyttet potensiale for kostnadseffektiv energiproduksjon med høy energigevinst basert på fornybare ressurser. Det er i dag økende anvendelse av biologiske energikonverteringsprosesser for gjenvinning og produksjon av ny fornybar energi. Stadig flere organiske materialer blir anvendt til produksjon av biogass. Anaerob utråtning for produksjon av biogass har vært kjent lenge, men i dag er ny og moderne teknologi utviklet som gir en mer kostnads- og energieffektiv biogassproduksjon og som utnytter et større råvaregrunnlag for energikonverteringen. Råvaregrunnlaget kan spenne fra avfalls- og avløpsstrømmer til biprodukter fra industri og næringsliv, og i den senere tid også utnyttelse av energivekster, landbruksavfall og grøntavfall fra landbruket. De moderne biogassanleggene har muliggjort produksjon av biogass fra nye råvarer da de kan belastes høyere, men som en konsekvens vil konsentrasjoner av næringstoffer i rejektvannet som går til rensing bli høyere. Den største teknologiske begrensningen for at biogass skal kunne bli en betydelig samfunnsmessig energiressurs i fremtiden er knyttet til utvikling av gode, innovative og Side 1 av 5 energieffektive løsninger for rensing av rejektvann fra slike anlegg. En viktig del ved å optimal isere energigjenvinningen er å nyttiggjøre prosesstrømmer internt i stedet for å slippe disse ut i naturen. Rensing av rejektvannstrømmen etter utråtning er et nødvendig trinn for å produsere prosessvann av en slik kvalitet at det kan gjenbrukes og dermed redusere energibehovet og belastningen på renseanlegget. Cambi har lang erfaring med å benytte demonstrasjonsanlegg ved introduksjon av ny teknologi og kjører idag tester med et demonstrasjonsanlegg (PDU- Process Demonstration Unit) for biogass produksjo n fra råvarer med et høyt innhold av nitrogen og som gir en representativ høy konsentrasjon av ammonium i rejektvannet som test materiale. Det er dette anlegget Cambi ønsker å knytte opp mot det foreslåtte demonstrasjonsanlegget for rensing av rejektvann. Det er her lagt opp til et robust gjennomføringskonsept der anlegget skal driftes og vedlikeholdes av Cambi personell. Lykkes man med dette demonstrasjonsanlegget planlegges det å bygge et fullskala prototypanlegg i samarbeid med Hias IKS, Hamar, som sk al kunne håndtere hele rejektvannstrømmen fra HIAS renseanlegget, en strøm som idag er anleggets begrensning for videre effektivisering. Møter er avholdt med Hias og en prosjektbeskrivelse er under utarbeidelse som underlag for videre søknad om finansiell støtte. Cambi har tidligere levert sin patenterte THP (Thermal Hydrolysis Process) løsning til dette renseanlegget og har også et laboratorium lokalisert hos Hias IKS. Cambi har derfor gjennom mange prosjekter opparbeidet et godt samarbeid med Hias IKS, noe som er avgjørende for å lykkes med utvikling av denne nye teknologien.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer