Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk viten og kunnskap i høgere utdanning, undervisning og oppdragelse: Forsknings- og skriveseminarrekke på samisk

Awarded: NOK 24,999

Samisk høgskole har siden 1989 vært en viktig institusjon for samisk utdanning på høgere nivå og for samisk forskning. Et av de sentrale argumentene for opprettelsen av høgskolen var at den skulle utforme velegnede studieprogram som tar hensyn til samiske behov. Samisk høgskole har utarbeidet og vedtatt verdier som hele virksomheten skal bygges på. Høgskolen har også søkt om å få godkjent institusjonen som en høgere utdanningsinstitusjon for urfolk i h.h.t. fastsatte kriterier til WINHEC. Det forutsetter at høgskolen utarbeider og fremmer studietilbud som styrker kompetansen i Samisk høgskole som en urfolksinstitusjon. Samtidig betyr dette at urfolkspedagogikken og forskningsmetodolgien videreutvikles og realiseres, og gjennom dette kan vi verdsette kunns kapssystemer som styrker kunnskapen i samfunnet og legger forholdene til rette for urfolksstudenter og personale. Høgskolen har vært i drift i nesten 20 år. Det er behov for å undersøke høgskolens erfaringer i en videre kontekst. Bl.a. bør det systemati sk forskes på hvordan samisk viten og kunnskap synliggjøres og undervises i høgskolens opplærings- og undervisningspraksis. Det er dermed oppstått et behov for at høgskolens ansatte bør samle inn relevant informasjon til undervisningen og opplæringen, und ersøke disse systematisk og begynne å skrive ned erfaringer og granske dem utfra urfolks pedagogiske og filosofiske ståsteder. SH har som mål å skape et teoretisk grunnlag for samisk viten og kunnskap: oppbygning av teoretisk paradigme, argumentasjon og testing av denne. Deltagerne skal forske, undersøke og analysere egne undervisningserfaringer og praksiser ved Samisk høgskole siden etableringen i 1989. Med utgangspunkt i dette skal deltagerne skrive artikler og publisere disse på samisk i tre temanumr e av Sami diedalas aigecala i 2009.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning