Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap

Awarded: NOK 5.3 mill.

Fiskeressursene i samiske kyst- og fjordområder inngår i det materielle naturgrunnlaget for samisk kultur, men en rekke problemer knytter seg til forvaltningen av ressursene. Dessuten har det i løpet av de siste tiårene vært rapportert om omfattende økolo giske endringer i mange nordlige fjorder, bl.a. i form av reduserte fiskebestander. Et økende press på fjordområdene og vedvarende marginalisering av sjøsamisk kultur aktualiserer behov for nye perspektiv i ressurs- og landskapsforskning og nye politiske og forvaltningsmessige løsninger. Samtidig med ovennevnte utvikling, har det på et internasjonalt og nasjonalt nivå blitt etablert flere overordnede prinsipper som har direkte relevans for sjøsamiske områder og fiskerier. Det dreier seg om folkerettslig u tvikling og miljørett, og om den europeiske landskapskonvensjonen Norge har ratifisert. Et internasjonalt fokus på økosystem- og landskapsbasert forvaltning utfordrer etablerte perspektiver i forvaltning og forskning. Hovedfokuset er derfor tradisjonell ø kologisk kunnskap og fjordforvaltning som økosystem og kulturlandskap. Samarbeidet foregår mellom samfunnsforskere, marinbiologer og en filolog, internasjonalt med kanadiske samfunnsvitere og mellom akademiske institusjoner og regionale samiske institusjo ner. Prosjektet bygger på internasjonal ekspertise i bruken av tverrdisiplinær metode, modeller og teknologi for datainnsamling, formidling og lagring av TØK. Datainnsamlingen vil foregå i to fjorder med etnisk blandet befolkning: Porsanger i Finnmark og Lyngen i Troms fylke. Prosjektet setter søkelys på TØK i forvaltning av fjordene som økosystem og kulturlandskap. Fase II som her søkes finansiert, inkluderer en PhD, 2 halve forskerstillinger, støtte til film og feltarbeid og lokal formidling knyttet opp mot samiske institusjoner. En kunnskapsbasemodell vil utvikles i samarbeid med samiske institusjoner. Fase I behandler biologiske aspekter ved TØK, menneskelig innvirkning på økologisk endring og vis versa.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning