Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk kunst

Awarded: NOK 7.9 mill.

Monica Grini, Ph.D. scholar of art history and member of SARP, presented her thesis 'Samisk kunst i norsk kunsthistorie: historiografiske riss' (Sámi Art in Norwegian Art History: Historiographical Outlines) for the Ph.D. degree on the 2nd of December 2017. The opponents were professor Dan Karlholm, Södertörn University, Huddinge, Sweden, and professor Nils Oskal, Sámi allaskuvla (Sámi Univerisity College), Kautokeino. The evaluation committee was administered by associate professor Elin Haugdal. Supervisor for Grini has been professor Svein Aamold. Grini?s thesis received acclaims from the evaluation committee as well as others. Her research is an important and innovative contribution both with regard the arts in Sápmi and with regard to historiographical studies on art history and art criticism in Sápmi and Norway. In the period, SARP's collaborating Ph.D. candidate Irene Snarby continued working on her Ph.D. thesis, concentrating on the sculpture of Iver Jåks, supported by tutorial meetings (supervisors Svein Aamold and Elin Haugdal). The editorial proceedings for the publication of an anthology with the final results of the research within SARP?s were continued in collaboration with our editor Sanne Lind Hansen at Aarhus University Press, Aarhus, Denmark. In addition to the articles were then proof read and accepted, a text by Monica Grini, then ph.d. scholar of art history, were similarly proof read and accepted for the anthology. The editors invited professor Ruth B. Phillips, Carleton University, Ottawa, Canada to write an afterword for the book. She accepted and her text was included in the Spring of 2017. Jacob Hukill and Sharon Rhodes have been our copy-editors. Svein Aamold led the editorial work, with Elin Haugdal and Ulla Angkjær Jørgensen. The planning of the concluding SARP-seminar and book launch, led by Svein Aamold, with Elin Haugdal and Ulla Ankjær Jørgensen. The seminar was held at UiT the Arctic University of Norway on Thursday 15 June, 2017. The keynote speakers were Ruth B. Phillips (Carleton) and professor emeritus Hartmut Lutz, University of Greifswald, Germany. The following members of SARP presented shorter papers: Charlotte Bydler, Harald Gaski, Ulla Angkjær Jørgensen, Irene Snarby, Christian Spies and Svein Aamold. The moderators were Monica Grini and Svein Aamold. During the early evening, the same day, the SARP-anthology, Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives, was launched at the Art Museum of Northern Norway in the centre of Tromsø. Speeches were given by the museum?s director Jeremy McGowan and Svein Aamold. The Sámi artist Niko Valkeapää concluded the event by performing Sámi yoik with short presentation of traditional Sámi music. Quite a few persons attended the arrangement and the book was enthusiastically received, not least by the press, and was laid out for sale in the museum store. Later the same evening, the final conclusion of SARP was marked by a dinner for the authors of the anthology and the invited participants at the above-mentioned seminar.

Bakgrunnen for prosjektet er at Faggruppe for kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø, i ti år har vært engasjert i forskning på samisk kunst. I disse ti årene har vi sett at det etnografiske perspektivet som fremdeles artikuleres i diskursen, gjør det pro blematisk å videreføre slik forskning uten å samtidig kritisere dette perspektivet og finne nye tilnærminger. Forsøk på å bringe fram ny empiri ved å anvende tradisjonell historiografi og teori havner i ulike "feller": etnografiske, kunsthistoriske eller komparative. Vår hypotese er at forskningen faller i slike feller fordi man ikke samtidig kritiserer gjeldene diskurser og metoder. Ett slikt diskursivt ankepunkt er selve historieskrivingen. Et annet er hvordan all kunst avtvinges mening etter modell av verbalspråket. Med bakgrunn i teorier fra Manfredo Tafuri, Gottfried Boehm og W. J. T. Mitchell vil objekter og fenomener stå i sentrum for vårt prosjekt. Vi vil søke vekk fra en språklig tilnærming og mot det som i kunstvitenskapen kalles en vending mot bildet (The iconic turn/The pictorial turn) hvor det særlig er bildets annerledeshet og forskjell fra tekst som er utgangspunktet. I disse teoriene ligger det samtidig et element av kritikk som gjør dem velegnet som dekonstruerende og kritiske verktøy. Pr osjektets empiriske tilnærminger kan være ulike kunstsamlinger eller museumssamlinger som omfatter samisk kunst. En annen tilnærming kan gjøres fra et internasjonalt perspektiv og utforske hvordan samisk kunst eventuelt inngår i en større, cirkumpolar ell er internasjonal urfolkskunstdiskurs. En tredje kan være undersøkelsen av samisk kunst som en motdiskurs i den etnopolitiske kampen. Prosjektet vil være en paraply for forskning som foregår parallelt. Det søkes om finansiering av følgende: 1 ph.d-stipend 2 post doc.-stipender 3 workshops for prosjektdeltagere og samarbeidspartnere lokalt og internasjonalt Frikjøp av prosjektledelse Frikjøp av lokale prosjektmedsrbeidere Produksjon av antologi

Publications from Cristin

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning