Back to search

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Akselerert hydratisering / herde- stabiliseringsprosess samt granulering av borekaks

Awarded: NOK 99,999

Prosjektet er en videreutvikling av pågående borekaksprosjekter ved Sintef, Trondheim og Sintef Byggforsk, Oslo. Prosjektene ledes av prof. Harald Justnes, Sintef, Trondheim samt av to sentrale medarbeidere. Dr. ing. Hedda Vikan, Sintef, Trondheim og Osl o, innen sementteknologi, og forsker, doktorgradsstipemdiat Christian Engelsen, Sintef, Oslo. Sistnevnte er i avslutningsfasen av doktorgradsstudiet, spesielt innen feltene utlekking av tungmetaller og karbonrester fra betongmaterialer Borekakset oppstår ved leteboring, boring og produksjon av olje og gass samt alle andre boreoperasjoner hvor borekaks oppstår. Borekaksen pumpes og løftes opp sammen med borevæsken (borekakset har lavere densitet enn borevæsken) til riggen eller boreenheten, borekakset sik tes ut ved riggens sikteanlegg, for videre lagring i transporttanker, disse fraktes til landbaserte godkjente deponi for videre behandling Borevæsken frasiktes borekakset og resirkuleres tilbake til fylle- og sirkulasjonssystemet for videre boring Under sikte/fraksjoneringsprosessen av borekakset vil det alltid være visse mengder av olje- og kjemikalierester som vedhefter til borekakset, Borekakset inneholder i tillegg til olje og vann, ulike kjemikalier og mineraler Vektmaterialet i borevæsken er min eralene barytt og ilmenitt, begge innholder div. tungmetaller Oljebasert borekaks blir termisk renset ved brenning, oljerester brennes bort fra borekakset, metoden er kostbar og tidkrevende samt at CO2 utvikles under prosessen Dagens aktuelle og anvendt e rense-og deponeringsmetoder av både oljebasert, syntetiskbasert og vannbasert borekaks er således kostbar med ulemper og miljømessige mangler Forventede resultater ved bruk av konseptet vil bidra til at spesialavfall forvandles til et ikke forurensend e produkt hvor også deponering på land vil aktualiseres, f. eks. i ulike gjenbruksformer innen bygg- og anleggssektoren.

Funding scheme:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project