Back to search

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

POETISKE ELVER - språk, tid og topografi i en litterær genre

Awarded: NOK 2.4 mill.

Prosjektet skal studere elven som en sentral litterær topos i et utvalg av dikt fra senantikken til vår tid. Jeg vil undersøke en bred palett av ulike, men inter-relaterte problemer som alle er sentrale for den vestlige elvediktning: retorikk og språk, gr enser og rom, tid og tradisjon, erindring og glemsel, nasjon og historie. Mitt perspektiv er komparativt og omfatter representative dikt fra ulike språk, perioder og nasjonallitteraturer: latin, italiensk, engelsk, tysk og fransk. Det dreier seg om Mosell a av Ausonius (371); fem tekster fra Petrarcas Canzoniere (ca. 1350); utdrag fra Poly-Olbion av Michael Drayton (1612); de tre Donau-diktene av Hölderlin (ca. 1800); første bok av W. C. Williams' episke dikt Paterson (fem bøker 1946-58) og Yves Bonnefoys diktsamling Dans le leurre du seuil (1975). Verkene skal analyseres med henblikk på de respektive dikteres tilnærmingsmåte til elven som poetologisk, topografisk, historisk og kulturelt fenomen. Undersøkelsen skal munne ut i en monografi som gjennom en hi storisk-komparativ tilnærming vil vise hvordan den vestlige lyrikkhistoriens elvediktning er sentrert rundt en rekke felles filosofiske, politiske og estetiske forestillinger samt felles narrative grep og strukturer. Prosjektet har tre hovedakser: språk, tid og topografi. De utvalgte verkene viser nemlig alle en innstendig refleksjon viet diktningens språk, viet elven som metafor på historie og tidens vesen, samt elven som et sted som kompliserer en tradisjonell stedtenkning. Prosjektet er originalt fordi en studie av elvemotivet med et slikt historisk materiale og komparativt perspektiv ennå ikke foreligger, og fordi jeg ønsker å reaktualisere og fornye en gammel genre i komparativ litteraturvitenskap, nemlig motivstudien. Ved å begrense undersøkelsen ti l seks representative elvediktere istedenfor å fremstille hele elvens motivhistorie, vil de spesifikke verkenes egenart, deres innbyrdes forskjeller samt motivets historiske utvikling komme godt til syne.

Funding scheme:

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Funding Sources