Back to search

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten. En tverrfaglig undersøkelse

Awarded: NOK 6.0 mill.

Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten. er en studie i justismordets natur i følgende mening: hva er det som leder eller kan lede til justismord? En slik undersøkelse krever en tverrfaglig undersøkelse av hvordan bevis kjeder bygges opp til en fortelling om: hvem gjorde hva, hvor, når, hvordan og hvorfor? Fortellinger er grunnleggende i retten, og fortellingene utfolder en dramaturgi som iscenesetter hendelsen. Det er mange aktører i rettsprosesser, som når det er tale om justismord tilsammen konstruerer den falske, fiktive fortellinga som munner ut i domsavgjørelsen. Prosjektet sikter mot å klargjøre grunnlagsproblemer knyttet til rettens måter å fortolke og tyde tegn for å avdekke feilkildene. Et overordnet sikte er d ermed å bidra til økt rettssikkerhet. Prosjektet springer ut av arbeidet til "The Bergen School of Literature and Law-studies" med fokus på rettslige konflikter i litteraturen, men også med det dobbelte siktet: litteraturens og teatralitetens betydning i retten: betydningen av narrativitet, retorikk, iscenesettelse og ikke minst fortolkning av usikre tegnkjeder (indisier) som grunnlag for å felle dommer. Når det dreier seg om justismord; er de fortellingene som konstrueres og danner grunnlag for domfellel se; falske, det vil si fiktive, det vil si litterære. Det konkrete materialet for undersøkelsen, er justismord fra norsk historie som Hetle- og Liland-saken, samt uavklarte saker som Torgersensaken og Treholtsaken. Undersøkelsen er tverrvitenskapelig: Forskergruppen er satt sammen utelukkende av forskere med spisskompetanse innenfor det tverrfaglige feltet og dekker humaniora, sosiologi og historie, samt juss. Konkret vil prosjektet være et forskningssamarbeid mellom forskere fra HF-fakultet og Rokkan- senteret, Uib, og fra Juridisk Fakultet, UiO. Samt med assosierte medarbeidere ved Faculty of Law, University of Leicester og Litteraturhistorie i Århus. Prosjektet har gode internasjonale nettverksforbindelse

Publications from Cristin

Funding scheme:

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Funding Sources