Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bakkemontert laser som verktøy for bedre utnyttelse av skogressursene

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Number:

192263

Project Period:

2009 - 2014

Funding received from:

Location:

Partner countries:

I de senere år har laserscanning i økende grad blitt tatti bruk til praktisk skogplanlegging. Dette gjelder i første rekke data registrert fra fly som benyttes til framstilling av datagrunnlaget til skogbruksplaner. Laserscanning kan også gjennomføres på nede i bistandet, og datasvermen vil da gi en tredimensjonal beskrivelse av bestandet i umiddelbar nærhet av laserscanneren (avstand < 30 m). Ved å benytte ulike filtreringsalgoritmer kan man få fram stammeprofiler av trærne i bestandet. Teknologien har n ylig blitt tatt i bruk til skogbruksformål i noen utviklingsmiljøer. I Norge har vi lite informasjon om hvordan denne type laserdata kan utnyttes, både til kvalitetsvurdering av bestand og som referansemålinger til som kan unyttes i kombinasjon med data f ra flybåren laserscanner. Dette prosjektet tar utgangspunkt i bakkelaserteknologi kombinert med software utviklet av det irske utviklingsselskapet TreeMetrics Ltd. Dagens hogstmaskiner deler opp tømmeret på bakgrunn av registrert informasjon om diameter , og en prognose for forventet utvikling. Bakkemontert laser kan benyttes til å skape stammedatafiler med utgangspunkt i punktsvermen. Disse filene vil i tillegg til dimensjonsmålinger også gi gode registreringer av virkesfeil som større kvist og krok. Me d bakkelaser kan vi altså få detaljert informasjon om treets form og egenskaper før det er avvirket. I prosjektet skal dette utnyttes i analysere av hvordan verdiskapningen kan økes ved å kappe tømmeret mer optimalt. Metoden vil bli prøvd ut på spesialsor timentet stolper som er et verdifullt sortiment med strenge kvalitetskriterier. Ved utarbeiding av skogbruksplaner benyttes feltregistreringer som referansemålinger ved kalibrering av modeller. Registreringene påvirkes av personen som gjennomfører arbei det, og er utsatt for vanlige menneskelige feil. Prosjektet vil derfor også prøve ut bakkelaser som en objektiv metode til innhenting av feltdata. Prosjektet skal avdekke om datagrunnlaget gir gode nok modeller.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram