Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Methodology for combining sensory properties with added value attributes in consumer acceptance studies of food products

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Number:

192386

Project Period:

2009 - 2014

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Den moderen konsument er i de fleste kjøpssituasjoner interessert i både de sensoriske egenskaper til det produktet han/hun kjøper og i tilleggsverdier som produktet kan gi. Viktige eksempler på slike verdier kan være brukervennlighet, positive helseeffek ter og betydningen for miljøet. For å kunne tilby produkter som tilfredsstiller begge aspekt er det avgjørende i moderne konsumentrevet produktutvikling (PU) at begge aspekt tas hensyns til i produktutviklingen og forbrukerundersøkelsene som gjennomføres. Ikke minst er dette viktig siden det ofte kan være sterke interaksjoner mellom de sensoriske egenskapene og de andre attributtene. God metodikk og programvare for slike kombinasjoner er imidlertid så godt som fraværende. Dette prosjektet vil fokusere på utvikling av slik metodikk med vekt både på planlegging og utføring av forbrukerundersøkelser og på analyse av de multivariate data som framkommer. Det beste av det som utvikles skal implementeres i brukervennlig software. Dette programmet skal i første r ekke brukes av deltagerne i prosjektet, men vil etter en tid også gjøres tilgjengelig for alle på en åpen web-site. Selve metodeutviklingen vil foregå i tett samarbeid mellom forskningsinstitutt og bedriftene knyttet til konkrete PU-problemstillinger. Det te samarbeidet sikrer relevans av de metodene som utvikles og gir umiddelbart bedriftene nyttige resultater til bruk i egen virksomhet. Resultatene vil være svært viktige og nyttige for bedriftene både for å redusere produktutviklingskostnader og tid sam t øke treffsikkerheten ved utvikling av nye produkt. Kompetanseheving i bedriftene og forbedret kommunikasjon mellom PU- og markedsavdelingene vil også være viktige resultat. Prosjektet vil inngå i et større konsortium beståenda av forskningsinstitutt og bedrifter fra Australia, Danmark, Sør-Afrika og Nederland. Felles workshops og forskningsopphold for å optimalisere prosjektes kvalitet er planlagt med de internasjonale aktørene.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram