Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

På nett - Bredbåndsutbygging i Vestfold

Awarded: NOK 13.4 mill.

På nett omfatter 7 kommuner i Vestfold (Hof, Re, Sande, Stokke, Nøtterøy, Larvik, Lardal) som ikke allerede er fullt bredbåndsutbygd, og vil gi Vestfold som helhet en dekningsgrad på tilnærmet 100%. Områdene som gjenstår utbygd i disse kommunene er ikke i nteressante for kommersielle aktører, og det er nødvendig å tilby investeringstilskudd for å gjennomføre regjeringens lovnad om full bredbåndsdeking. En realisering av På nett vil gi bredbåndtilgang til ca 2800 husholdninger, flere næringsområder, skole r og et tyvetalls andre kommunale lokasjoner. Vestfold fylkeskommune har bedt 12-kommunesamarbeidet (12k) være ansvarlig for søknad og utbyggingen i Vestfold. Vi har gjennomført et anbud i markedet hvor leverandører ble invitert til å tilby løsninger me d 100% dekningsgrad. Vi har mottatt tilbud fra 7 leverandører (20.09.08), og forhandlinger blir avsluttet i løpet av oktober 2008. Kostnadsoversiktene i søknaden er basert på det totaløkonomisk mest fordelaktige tilbudet. Minimumskravet for båndbredde e r ca. 1 Mbit/512kbit til sluttbruker. Innkjøpet er nøytralt i forhold til aksessteknologi, og vi setter krav til at tilstrekkelig kapasitet blir sikret i transportnettet. Vi ønsker i et tjenestenøytralt nett, der brukerne har frihet til å velge enkelttjen ester. Utbyggerne forplikter seg til å drifte anleggene i min. 5 år. Kommunene som deltar i utbyggingen ligger geografisk spredt, dette gjør det vanskelig for utbyggerne å få til en kostnadseffektiv utbygging. Samtidig er Vestfolds topografi krevende mh t utbygging av trådløst bredbånd; fylket har mange mellomstore topper og åser som til dels skygger for hverandre, gjennomgående daler og mye skog. Det er også relativt få eksisterende master i utbyggingsområdene. Leverandørene anser Vestfold for å være et utfordrende og kostnadskrevende utbyggingsområde for trådløst bredbånd. Basert på anbudspriser vil utbyggingen kreve en total investering på vel 29 MNOK, og vi søker støtte fra Forskningsrådet på 11,7 MNOK.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon