Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk Sosiologforenings nasjonale fagseminar 2009: Det sosiologiske blikk fra toppen og sosiologiens blikk på eliten

Awarded: NOK 0.12 mill.

Norsk Sosiologforening (NSF) er en sammenslutning av sosiologer og masterstudenter i sosiologi. Sosiologforeningen fremmer sosiologers felles interesse og er et forum for faglig kontakt mellom sosiologer i Norge. Foreningen har for tiden ca.700 medlemmer. En av foreningens viktigste oppgaver er å arrangere et nasjonalt fagseminar. Det gjøres i januar hvert år, med ulike temaer og innledere. Vinterseminaret i 2009 er lagt til perioden 30.01-01.02 Gjennom temaet "Det sosiologiske blikk fra toppen og sosi ologiens blikk på eliten" åpner det nasjonale fagseminaret i 2009 muligheten for å rette søkelyset mot ulikhet og sosiale påvirkningsmuligheter for akademisk utdannede. Dette gjør vi blant annet gjennom å se på yrkerskarriærer inn i den norske eliten og h vordan sosiologer med posisjoner i samfunnets elitesjikt forvalter sitt fag. Samtidig ser vi nærmere på sosiologers evne til å rette et kritisk søkelys på makteliten i samfunnet. Temaet blir belyst gjennom plenumsforedrag og fokuserte og ledede debatter . Vinterseminaret tilbyr også tematiske gruppesesjoner, hvor både forskere og doktorgradsstudenter får anledning til å legge fram paper og få fokuserte diskusjoner og tilbakemeldinger på sitt arbeid. Vinterseminaret forvalter en tradisjon for faglig utvi kling og netterverksbygging i norsk sosiologi, og gruppesesjonene på seminaret er publiseringsfremmende fora.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap