Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Søknad til konferansestøtte for Norsk Nettverk for Organisasjonsforskning (NEON) 18.-20.11.2009

Awarded: NOK 0.12 mill.

Den stadig pågående internasjonalisering og globalisering, godt hjulpet av teknologiske og politiske endringer, er i ferd med å viske ut betydningen av tradisjonelle landegrenser. Samhandling på tvers av tradisjonelle territorielle grenser får økt betydni ng både for private, offentlige og frivillige organisasjoner. Dette får konsekvenser både for bedrifter som fungerer i et stadig mer globalt marked, med et nytt konkurransebilde og med nye utfordringer knyttet til overnasjonale reguleringer, ledelse og or ganisering i ukjente kulturer, og lignende. Og det får konsekvenser for offentlige organisasjoner som i stadig større grad må forholde seg til overnasjonale institusjoner, og der samarbeid på tvers av landegrenser får økt betydning. På samme måte viskes grensene mellom offentlig og privat i stadig sterkere grad, på samme måte som grensene mellom stat og samfunn blir mer og mer uklare. Nye samarbeidsnettverk mellom private og offentlige organisasjoner, og mellom private og offentlige organisasjoner og det sivile samfunn utvikles, og endrer den tradisjonelle måten å tenke organisasjon og ledelse på. Organisering blir tettere knyttet til organisering av horisontale relasjoner mellom mer eller mindre likeverdige parter i ulike former for nettverk og samarbei dsordninger. Fravær av klassiske hierarkier er fremtredende, og fører også til en grunnleggende utfordring for ledelse og styring. Disse endringene medfører nye utfordringer for organisasjoner og ledere, der de tradisjonelle rammer som stat, sektor og h ierarki forvitrer. Grenseoverskridelse krever nye organisasjons- og ledelsesformer, og fører til et stadig sterkere endringspress. Hensikten med NEON-dagene i Kristiansand er å sette fokus på hva ulike former for grenseoverskridelse betyr for organisasj on og ledelse, og i hvilken grad det er fornuftig å snakke om en norsk eller skandinavisk måte å organisere på for å møte grenseoverskridelsene.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap