Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling og evaluering av ulike barrieresystem for statiske og dynamiske sjøkabler

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Manager:

Project Number:

192900

Project Period:

2009 - 2012

Location:

Subject Fields:

Tradisjonelt benyttes det blant annet en (relativt tykk) metallisk ytterkappe i høyspente sjøkabler, oftest av bly, for å hindre at fuktighet trenger inn i det elektriske isolasjonssystemet. Fuktighet kan redusere den elektriske levetiden betydelig for bå de masseimpregnerte og polymere isolasjonssystemer (vanntrevekst), og det er derfor nødvendig med en barriere eller et barrieresystem som forhindrer eller forsinker vanninntrengning i kabelen. Dette kan være både polymere og kombinerte polymere/metalliske materialsystem. Dynamisk mekanisk påkjenning kan føre til utmatting og skade på kabelssystemer med en metallisk ytterkappe (for eksempel tykk blykappe). Dette kan gjelde for eksempel kabler til offshore vindparker, men også kabler til elektrifisering av sokkelen som ligger på havbunnen og som er utsatt for malstrøm/strømvirvler. Det er derfor et klart behov for alternative kappeløsninger og kappesystem som er mer robuste for slike påkjenninger. FoU utfordringen i prosjektet kan deles i tre deler; 1.Eta blere et relevant testoppsett for studie av langtidseffekt av dynamisk påkjenning på kappematerialer og modellkabler 2.Utvikle en metallisert polymer folie for alternative avanserte kappeløsninger 3.Eksperimentelt avdekke aldringsmekanismer i dynamiske ka bler med polymere kappeløsninger Det planlegges å gjennomføre et doktorgradsstudie i prosjektet for å undersøke hvordan statisk og dynamisk mekanisk påkjenning påvirker initering av vanntrær. I tillegg vil for eksempel også tid til kritisk fuktnivå i iso lasjonssystemet for ulike kappeløsninger for dynamiske kabler bli studert i prosjektet, siden fuktnivå er en kritisk parameter for dannelse av slike trær.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer