Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Awarded: NOK 5.9 mill.

Prosjektets overordnete ide er å integrere kunnskapskjeden "Fra sensor til beslutning". Prosjektet skal bygge videre på den målrettede utviklingen av maritim IKT-systemer en har sett de siste 15 år og integrere kompetanse innen havovervåking, numeriske ha vmodeller, kommunikasjon, gjennomføring av offshore operasjoner, elektroniske kart, visualisering og menneske-maskin grensesnitt. Målsetningene i prosjektet retter seg inn mot sikring av krevende maritime operasjon. Tradisjonelt er dette forbundet med o ffshore aktivitet. Utviklingen av kystsonen (havbruksanlegg, havenergianlegg, turisme, nærsjøtransport) vies imidlertid stor oppmerksomhet i nasjonale og internasjonale strategier og denne næringsutviklingen representerer stadig større verdier. Optimal pl anlegging og drift vil derfor bli mer krevende og stille større krav til at beslutningsgrunnlaget for både næringsaktører og forvaltning er mest mulig korrekt. Anleggene blir større og mer stasjonære enn før og og hvert anlegg representerer store verdier. Det er derfor utvidet behov for kontinuerlig tilgang på pålitelige prognoser og sanntidsmålinger for vær som gjør det mulig å iverksette lokale tiltak. En vil se på utvikling knyttet til 4 FoU utfordringer: 1) Verktøy for maritim operasjonsplanlegging og gjennomførelse 2) AIS som informasjonsbærer 3) Operative numerisk modeller 4) Menneske-maskin grensesnitt, visualisering, standardisering og kvalitetssikring. En vil oppnå innovasjon på 2 hovedområder: 1) Kobling mellom sanntidsdata og numeriske havmodel ler for operasjonell bruk. 2) Visualisering av beslutningsstøtte ved krevende maritime operasjoner. Arbeidet er organisert i 4 arbeidspakker: AP 1: Rammeverk for krevende maritime operasjoner. AP 2: Brukerinteraksjon og informasjonsvisualisering. AP 3: Be slutningsstøtte for krevende kystnære maritime operasjoner. AP 0: Prosjektledelse og systemengineering Det søkes finansiering for 3 år.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2