Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Co-digestion: Fleksible systemer for forbehandling av biomasse - Mer biogass fra eksisterende råtnetanker

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Number:

192938

Application Type:

Project Period:

2009 - 2010

Location:

Anaerob utråtning av slam er vanlig i de fleste renseanlegg for å redusere et avfallsproblem. Biogassen som produseres blir brukt til el-kraft og varmeproduksjon. Normalt er energien i denne gassen ikke nok til å dekke anleggets behov. Cambi har utviklet og solgt utstyr som effektivt forbehandler slam vha. termisk hydrolyse (THP). Dette gir lettere nedbrytbart slam som gir bedre utråtning og 50-100% mer biogass. Med Cambi THP kan renseanlegg bli selvforsynt med energi og i de fleste tilfeller bli eksportø r av el-kraft. Et eksempel er ECOPRO i Verdal som behandler slam og kildesortert husholdningsavfall, her eksporteres 9GWh/år. Ved oppgradering er potensialet 14GWh/år. Cambi har levert 15 anlegg som leverer biogass tilsvarende 600GWh/år, dette er ca 70% a v all vindkraft produsert i Norge. Dette er bioenergiproduksjon på slam og avfall. Det finnes stor uunyttet kapasitet til å produsere mer biogass om man kombinerer slam/avfall med annen biomasse. Dette lar seg gjøre om man utnytter de positive egenskapene et THP anlegg gir; høyere tørrstoff (TS) er mulig pga redusert viskositet. I mange renseanlegg mates råtnetanker med 2-5% TS og har en oppholdstid på 20-50dager. Med et THP anlegg kan dette endres til 10-15%TS og 15 dager oppholdstid. Dette kan øke kapa siteten til eksisterende råtnetanker 3-10 ganger. Forutsetningen er at man tilfører mer biomasse til anlegget og dermer samutråtner (co-digesting) slam/avfall og biomasse. Å produsere bioenergi i form av biogass ved renseanlegg og biovarmeverk gir mange fordeler. Man kan utnytte lavtemperatur energi og redusere investeringer i rensing av rejektvann fra biogassproduksjon.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer