Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2009 PÅ NHH 8. OG 9. JANUAR

Awarded: NOK 0.12 mill.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av den 26. FIBE 2009. FIBE 2009 arrange res på 8. og 9. januar. Konferansen blir holdt for 26. gang ved NHH i Bergen. Temaet for årets konferanse er todelt. Den første delen fokuseres på den finanskrisen som har påført mange store tap, og som fortsatt preger internasjonal økonomi. Den andre delen fokuserer på evaluering av forskning og fordeling av budsjettmidler basert på slike evalueringer. For å belyse begge deler av temaet fra et forskningsperspektiv inviteres to internasjonalt anerkjente forskere som hovedtalere. Den ene er Professor Katherine Schipper, Duke University, North Carolina, som skal holde foredrag om påståtte svakheter ved regnskapsrapporteringen. For det første temaet om finanskrisen vil vi også få en mer generell presentasjon av en fremragende policymaker, nemlig Adrian Blundell-Wignall, Deputy Director i OECDs finansavdeling i Paris. Den andre forskeren er Professor Stephen Watson fra AACSB International som skal holde et innlegg med titellen "Impact of Research". Temaet om forskning vil også bli drøftet av et ekspertp anel med deltagere fra leverandørsiden og etterspørselsiden i økonomisk administrativ forskning. Opplegget med et ekspertpanel representerer en spennende nyvinning for FIBE. De parallelle sesjonene gir forskere mulighet til å presentere og få diskutert f orskningsarbeid innenfor hele spekteret av bedriftsøkonomiske emner. Et viktig siktemål er å oppmuntre yngre forskere til å delta aktivt med presentasjoner og diskusjon i en bredere forsamling. I tillegg vil doktorgradskollokviet gi forskerrekrutter en a nledning til å få sine forskningsideer vurdert av erfarne forskere. Opplysningene om FIBE er for øvrig presentert på prosjektets eget nettsted: http://mora.rente.nhh.no/conferences/fibe/2009

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap