Back to search

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit Wireless Smart Well System

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Number:

193272

Project Period:

2009 - 2014

Organisation:

Location:

Prosjektet har til hensikt å utvikle et trådløst nedihulls overvåknings- og kontroll system for olje og gass brønner. Denne type teknologi er attraktiv for oljeselskapene da den kan anvendes i multilaterale brønner, samt at den representerer fundamental e forbedringer hva fleksibilitet mhp installasjonstidspunkt, vedlikehold og reparasjon angår. Moduler som inngår i sluttproduktet innbefatter: " Energi genereringsenhet " Energi lagringsenhet " Styringsenhet " Elektronikk moduler " Sensor moduler " Ak tuator modul " Fluid kontroll modul " Trådløs signaleringsmodul " Forankrings- og soneisoleringsmoduler Prosjektet foregår i følgende trinn: 1. Egnethets studie a. Her evalueres relevante behovs parametre relatert til felter og brønner opp mot mulighets parametre relatert til teknologien og dens respektive moduler b. Studiet vil diktere rammer for design og bruk 2. Design fase a. Design av fluidkontroll- og signaleringsmoduler b. Design av energigenererings- og lagringsmoduler 3. Produksjon og evaluering av fluidkontroll og signaleringsmodul a. Produksjon b. Labkvalifisering c. Felt kvalifisering - denne er ikke inkludert i prosjektets budsjett, men er med som del av partenes forpliktelser i prosjektet d. I dette trinnet baserer man seg på at fluidkontro ll og signaleringsmodulen opereres ved hjelp av tradisjonell batteri teknologi, dette for å holde kompleksitetsnivået nede og unngå å dra inn energigenererings- og lagringsmoduler for tidlig 4. Produksjon og evaluering av energi genererings og lagrings mo duler a. Produksjon b. Labkvalifisering c. Felt kvalifisering - denne er ikke inkludert i prosjektets budsjett, men er med som del av partenes forpliktelser i prosjektet 5. Produksjon og evaluering av endelig sluttprodukt: Fluidkontroll og signaleringsmod ul operert ved hjelp av lokal energi genererings- og lagringsmodul a. Tilpasning og produksjon b. Labkvalifisering c. Felt kvalifisering - denne er ikke inkludert i prosjektets budsjett, men er med som del av partenes forpliktelser i prosjektet

Funding scheme:

PETROMAKS2-Stort program petroleum