Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Notat om rasisme og diskriminering

Awarded: NOK 69,999

Project Number:

193944

Application Type:

Project Period:

2009 - 2009

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

På forespørsel fra Norges forskningsråd har Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning utarbeidet en skisse til opplegg for utarbeidelse av et notat om rasisme og diskriminering. Notatet skal være myntet på et allment publikum. Dette innebærer en gru ndig og lettfattet redegjørelse for hva som er problemet med rasisme og diskriminering, hvordan man kan forstå begrepene, hva som er de politiske utfordringene – og en skissering av mulige løsninger. I notatet vil vi konsentrere oss om noen emner vi mener er av særlig interesse. Dette dreier seg om forholdet mellom gammel og ny rasisme, forholdet mellom rasisme og diskriminering, diskrimineringens ulike former og metoder for å studere omfang og årsaker til diskriminering. Videre vil vi kontekstualisere di sse fenomenene, dels ved å trekke inn medias rolle og den tidvis opphetede offentlige debatten, dels ved å se hvordan diskrimineringsutfordringen oppfattes ulikt i forskjellige sfærer i samfunnet. Endelig vil vi skissere noen mulige grep som kan bidra til en mer konstruktiv diskusjon om problematikken knyttet til diskriminering og rasisme i Norge.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon