Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nye familiekulturer: kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Number:

194264

Application Type:

Project Period:

2010 - 2014

Location:

Subject Fields:

Prosjektet adresserer utfordringer og muligheter i møtet mellom den nordiske velferdsmodellens likestillingsprosjekt og nye, og mer kulturelt komplekse, familie- og samlivsformer i dagens Norge. Dette gjøres ved å undersøke hvordan kjønnede samlivsprosjek ter formes og omformes i to nye grupper som begge kan betraktes som sentrale normbærere og endringsagenter innen dagens kjønnsdiskurs: i) Familier som representerer en voksende og kulturelt toneangivende kosmopolitisk middelklasse og ii) etterkommere av f ørstegenerasjonsinnvandrere som tar høyere utdanning, og som dermed kan regnes som del av en fremvoksende middelklasse blant minoritetsgrupper. Hvordan utfordres og integreres velferdstatens kjønnsmoderniserte samlivsidealer i møtet med nye, mer kulturelt komplekse familieverdier i disse gruppene? Hvor har den individualiserte familiekulturen som tradisjonelt har preget den skandinaviske middelklassen i dag størst klangbunn og attraksjonskraft - og hva består attraksjonskraften i? Den empiriske studien vi l baseres på narrative dybdeintervjuer i kombinasjon med deltakende observasjon. Teoretisk adresseres aktuelle fagdiskusjoner rundt avtradisjonalisering og ny intimitet. Prosjektet søker å komme bakenfor stereotype forståelser av moderne vs. tradisjonell e familiekulturer og samlivsformer ved å søke innsikt i hvordan økonomiske, kulturelle og emosjonelle motivasjoner er vevet inn i hverandre. I forlengelsen av dette utforskes mulighetsrommet for nye familiekulturer i møtet med den nordiske velferdsmodelle ns doble likestillingsprosjekt, der velferdsordninger og økt mannlig deltakelse i familien danner rammen for individualisering av samliv og familie. Prosjektet vil gripe hybridiserings- og integreringsprosesser i en kulturelt kompleks middelklasse i møtet med dette doble likestillingsprosjektet.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf