Back to search

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Kontinuitet og endring i bilder av nordområdene: Konstituering av blikket på Finnmark.

Awarded: NOK 4.6 mill.

Nordområdene har over lang tid vært gjenstand for hva man kan kalle et kulturelt konstruert blikk fra mer sentrale deler av kontinentet. Dette blikket har fokusert på ulike kulturelle elementer, brakt dem inn i nye kontekster, og selv vært preget av endri ng så vel som kontinuitet ut fra de ulike bilder som har vært skapt. Gjennom å bli gjensidig konstituert som en kontrast til sentrum er det mulig å forstå bildene av og blikket på nordområdene innenfor postkoloniale teoretiske rammer. Området har vært def inert gjennom overlokale og globale prosesser og disse kan forstås som koloniale prosesser som fortsatt har en vedvarende materiell og diskursiv innvirkning i området. I dette prosjektet er et viktig poeng at de prosesser som konstituerer blikk og bilder ikke ensidig virker utenfra. Med utgangspunkt i Finnmark ønsker vi å se på en lokal mediaindustri som medskaper. Gjennom Pratts begreper om 'auto-etnografi' og 'kontaktsoner' ønsker vi å snu fokus mot lokale mediaprodusenter som medskapende aktører. For å gripe slike prosesser i konkrete sosiale kontekster og diskursive formasjoner har vi latt oss inspirere av Appadurais begrep 'regimes of value'. Etter vår oppfatning kan disse ulike overlokale 'verdiregimene' der lokale kulturelle elementer dekontekstual iseres og rekontekstualiseres, bli forstått i relasjon til ulike spesialister og praksiser så vel som knyttet til ulike organisasjoner, sosiale bevegelser, institusjoner og økonomier. For å få en bedre forståelse av slike prosesser ønsker vi å gå inn i fl ere empiriske felt som gir muligheten for både komparative studier og å trekke inn en historisk dimensjon. De tre empiriske områdene som er valgt ut er 1) Mediabilder fra Nordområdene der det vil bli lagt vekt på TV mediet, 2) Film fra nord, der vi ønsker å analysere fiksjons- og dokumentarfilm skapt av regionale aktører og 3) Bilder fra nord som kulturnæring, der vi vil vektlegge audiovisuelle media.

Funding scheme:

SHP-Strategiske høgskoleprogram