Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effektvurderinger av byggeprosjekter.Konsekvenser for konsept og gjennomføring

Awarded: NOK 1.2 mill.

Hovedmål for forskningsarbeidet er å undersøke prosjekter med gjennomførte KS2 prosesser for å avklare hvordan en mest hensiktsmessig kan foreta effektmåling av ferdigstilte byggeprosjekter og hvilke konsekvenser dette bør ha for konseptutvikling og gjenn omføringsstrategi for fremtidige prosjekter. Statens vegvesen gjennomfører en etterprøving av sine prosjekter i denne størrelsesorden, hvor hovedmål er å avdekke i hvilken grad de beregnede konsekvenser ved avsluttet planfase er i samsvar med de faktiske og beregnede konsekvenser etter at prosjektet er tatt i bruk. Dette prinsipp om etterprøving med det til formål å forbedre fremtidige prosesser burde også være allmenngyldig for byggeprosjekter og spesielt for flergangsbyggherrer. Som vist i masteroppga ven Effektmål i byggeprosjekter, er dette ikke en systematisk rutine hos store byggherrer som KLP Eiendom, Nedre Elvehavn og NTNU. Det antas at etterprøving i brukssituasjon av beregnede og/eller antatte konsekvenser av et prosjekt kun gjennomføres unntak svis i byggebransjen. Konsekvensen av dette er at viktig erfaringsbakgrunn og potensialet for økt avkastning som følge av bedre prosesser går til spille. De seneste revisjoner av Plan og bygningslov har også hatt et tiltakende fokus på langsiktighet og bærekraftig utvikling. I lovens intensjonen er det spesielt anført at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd