Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Davvisamegiela vearbasojahanmorfologiija occodeapmi (Tilegnelse av verbbøyningsmorfologi i nordsamisk)

Awarded: NOK 0.84 mill.

Prosjektet gjør greie for hvordan et samiskspråklig barn tilegner seg bøyningsmorfologien for finitte verbformer i alderen 1;0-3;0. Det undersøkes hvordan barnet tilegner seg den morfofonologiske kompleksiteten som finnes i stammen av verbformene i ulike forekomster, og det gjøres greie for tilegnelsen av morfemene som føyes i stammen. Det kartlegges i tillegg når ulike formkategorier dukker opp i barnets språk, og det undersøkes om faktorer som verbformens morfologiske kompleksitet og frekvens kan påvirk e tilegnelsen av formkategoriene. Det blir også avklart hvilke verbformer barnet ikke tilegner seg i løpet av undersøkelsesperioden og hva slags årsaker sein tilegnelse kan ha. Det innsamlede materialet viser språket til et simultant tospråklig barn noe s om fører med seg et spørsmål om hvorvidt barnets andre førstespråk påvirker tilegnelsen av verbformene i samisk. Det teoretiske grunnlaget for forskningsprosjektet utgjøres av begrepene premorfologi og protomorfologi. Ifølge pre- og protomorfologisk tilnæ rmingsmåte ansees morfologitilegnelse som en progressiv og kumulativ prosess som utvikles gjennom premorfologi og protomorfologi mot en voksenspråknær modulær morfologi. I prosjektet anvendes caseforskning med språklig materiale fra ett barn. Undersøkelse n bygger i hovedsak på transkripsjoner av audiovisuelt materiale på tilsammen 21,5 timer. Prosjektet er med på å bygge et grunnlag for forskning innenfor samisk barnespråk, og resultatene bør være av interesse både for de som arbeider med barn i barnehage alder og for de som har ansvar for samiske barns språkutvikling.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning