Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Historievitenskapens grenser

Awarded: NOK 2.2 mill.

"Historievitenskapens grenser" skal bidra til en bredere fagoffentlighet innenfor norsk historieforskning med utgangspunkt i diskusjon og forskning på nyere historiografi i et institusjonelt og transnasjonalt perspektiv. Prosjektets hovedaktiviteter, best ående av to større vitenskapsseminarer og flere mindre work-shops med nødvendig forskning og tilrettelegging i forkant og underveis, vil være åpne for alle interesserte på tvers av enkeltprosjekter og etablerte forskningsmiljøer, realhistoriske og periode messige skiller. På denne måten skal prosjektet "Historievitenskapens grenser" virke integrerende, også ved IAKH. Som sin formidlingsmessige hovedkanal vil prosjektet dessuten opprette og drive et eget nettsted for historiografisk og historieteoretisk ref leksjon. Nettstedet "Historie uten grenser" skal informere om og bygge opp under de aktivitetene som iverksettes innenfor dette og tilstøtende strategiske prosjekter ved andre historieinstitusjoner i Norge. Samarbeid med andre forskningsmiljøer og -ins titusjoner i og utenfor Norge tillegges stor vekt både i utformingen og gjennomføringen av prosjektet, delvis også i oppfølgingen etter prosjektperiodens slutt. Nasjonale samarbeidspartnere er Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitensk ap (AHKR) ved Universitet i Bergen (UiB), Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier (Rokkansenteret) ved UiB, Norsk lokalhistorisk institutt, Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI og Historisk institutt ved Universitet i Tromsø (UiT).

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora