Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Mangfold, fragmentering, enhet: Historieskrivning etter 1970

Awarded: NOK 3.3 mill.

Evalueringen av norsk historiefaglig forskning understreker behovet for vitenskapsteoretiske studier i historiefaget "innenfor alle subdisipliner og områder". Prosjektet "Mangfold, fragmentering, enhet" vil være en viktig del av AHKRs og Rokkansenterets o ppfølginger av evalueringen. Med prosjektet ønsker vi å studere historieskrivningen etter 1970 med utgangspunkt i en tese om historieskrivningens fragmentering. Vi vil utvinne ny kunnskap om historieskrivning, gjennom en serie studier av historiefagets te kster, gjennom å etablere et forum for historisk teori og metode ved AHKR og gjennom å arrangere to internasjonale konferanser om nyere historiografi. Hovedsiktemålet med prosjektet er å legge til rette for en dialog om fragmentering og enhet - på et epis temologisk, institusjonelt og tekstlig nivå - på tvers av faglige subdisipliner og romlige og temporale inndelinger. Slik ønsker vi å stimulere til faglig selvrefleksjon både lokalt og nasjonalt.

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora