Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Metodiske tilnærminger til internasjonal idé- og kunnskapsutvikling

Awarded: NOK 1.2 mill.

Evalueringen av historiefaget i Norge argumenterer for at norsk historieforskning er preget av en uheldig metodologisk nasjonalisme. Det antydes at det er behov for "en mer kompleks kontekstualisering av rommet enn den som går ut fra og bekrefter den nasj onale rammen" (s. 173). Men hvordan studere historie uten å bli fanget i et nasjonalt rom? Og, på den annen side, hvordan studere internasjonal historie uten å miste av syne at historie også utspiller seg i lokale kontekster? I de siste tiårene har en rek ke tilnærminger til studiet av hvordan mennesker, ideer, kunnskap, produkter og prosesser har reist mellom ulike land og verdensdeler blitt utviklet. Vi er blitt kjent med begreper som "transfer history", "history of connections" og "entangled history" e ller "histoire croisee", og med "the circulation of knowledge". Med utgangspunkt i vitenskaps- oglærdomshistorie og økonomisk og politisk historie vil dette prosjektet utforske slike tilnærminger til historiske studier. Gjennom arbeidsmåten og organiseri ngen vil prosjektet på den ene siden oppmuntre til utforskning av bestemte problematikker knyttet til kunnskapskommunikasjon og sirkulasjon, og på den annen side være miljøbyggende. Prosjektet vil arrangere tre internasjonale arbeidsmøter hvor både norske og utenlandske kolleger inviteres til å delta. I tillegg vil det initiere et antall mindre forskningsoppdrag knyttet til konkrete studier av kommunikasjon og sirkulasjon og omsetting av ideer og kunnskap i praksis. Disse bidragene vil presenteres på arbe idsmøtene. Med sikte på mer varig å influere historieforskningens internasjonalisering, vil vi spesielt søke å få MA-studenter og PhD-studenter med i prosjektet. Vi vil legge vekt på å fremme internasjonal publisering i ledende tidsskrifter.

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora