Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Mot en grenseoverskridende økonomisk historie

Awarded: NOK 3.5 mill.

Prosjektet har tre hovedkomponenter. Den viktigste av disse består av tre større konferanser som vil relateres direkte til selvrefleksjon rundt den økonomiske historien som fagfelt. Konferansene arrangeres i et institusjonelt samarbeid med NTNU. De to før ste konferansene vil bli holdt i Oslo, mens den siste vil bli lagt til Trondheim. I tilknytning til konferansene ønsker vi også å sette av ressurser til å arbeide mot internasjonal publisering i antologi eller internasjonale tidsskrifter. Vår andre sats ning er mindre workshops på mer avgrensede emner, men med en teoretisk/metodisk/historiografisk orientering. Workshopene vil gi rom for å utforske mangfoldet i den økonomiske historien i nært samarbeid med norske og utenlandske ressurspersoner. Som tred je del av prosjektet ønsker Senter for næringslivshistorie å arrangere en seminarrekke med internasjonalt anerkjente forskere. Her vil vi legge vekt på å hente inn de mest sentrale og originale bidragsyterne på vårt felt for å få viktige impulser og knytt e nye forbindelser.

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora