Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Nettverk for nyere internasjonal historie

Awarded: NOK 3.5 mill.

Evalueringen av det norske historiefaget har påpekt at faget står overfor en rekke utfordringer. Sentralt står anbefalingen om at norsk historieforskning i større grad bør overskride det komiteen har kalt 'metodologisk nasjonalisme'. I dette ligger norske historikeres tendens til å utforme, gjennomføre og formidle sin forskning innen en nasjonal ramme. Mot denne bakgrunnen søker vi om midler til et internasjonalt nettverk av etablerte og yngre historikere i Norge og en rekke andre land. Nettverket skal bi dra til å utvide den teoretiske og metodiske orienteringen i norsk historieforskning mot mer internasjonale perspektiver. Det skal også bidra til å åpne tilgangen til norske og nordiske perspektiver for det internasjonale forskersamfunnet. Prosjektets må lsettinger skal nås ved å knytte historikere med felles interesse for sentrale endringsprosesser i det tjuende århundre ved Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og internasjonalt anerkjente universiteter. Nettverkssamarbeid skal brukes som døråpner fo r teoretisk og metodologisk refleksjon og samtidig som et strategisk virkemiddel for å internasjonalisere norsk historieforskning. Til sammen skal over tretti historikere samles til et årlig seminar i tre år. Seminarene vil ha en åpen og en lukket del. I den åpne delen vil vi ta for oss almenne metodologiske og teoretiske tema samt en forberedt historiografisk artikkel. I den lukkede delen skal yngre forskeres prosjekter videreutvikles med sikte på internasjonal publisering. Prosjektets fokus på yngre forskere og dets brede institusjonelle nedslagsfelt legger grunnen for en rekke langsiktige effekter for fagdisiplinens fremtidige utvikling. Prosjektet er primært lagt opp rundt yngre forskeres behov i en kritisk fase av karrieren, men alle deltakere for ventes å oppnå egenrefleksjon gjennom nettverkets arbeid. Det bredere norske historikermiljøet vil nås blant annet gjennom åpne sesjoner på de årlige seminarene.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora