Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Transformasjoner/Innovasjoner: Å gripe endring, å lese tekster, å skrive inn natur

Awarded: NOK 2.5 mill.

-

Prosjektet tar utgangspunkt i tre spesifikke historieteoretiske og metodiske utfordringer - som også er temaer for forskerkurs. -Forskerkurs I: "Å gripe endring" vil, med utgangspunkt bla i sentrale begreper for historieforskning som globalisering og det transnasjonale, tematisere hvordan vi forstår, forklarer og griper endring i historisk forskning og hvordan dette har vært tematisert i historieteori. Kurset vil samle en bred gruppe forelesere som vi analysere ulike endringsbegreper og antatte åsteder og agenter for histiorisk endring. -Forskerkurs II: "Å lese tekster" vil ta for seg anvendelsen av ulike lesestrategier og tekstfortolkningsmetoder i historiefaget og i tilstøtende fagområder som har vært opptatt av disse problemstillingene. Kurset skal s amle sentrale ressurspersoner i dette forskningsfeltet. - Forskerkurs III: "Å skrive inn natur i historiske studier" vil, med utgangspunkt i "miljøhistorien" som en egen subdisiplin i historiefaget kritisk diskutere strategier for å studere og inkludere " natur" - inkludert naturvitenskap og medisin- i historiske studier. Dette skal skje gjennom å bringe denne tradisjonen i møte med diskusjoner innenfor tilstøtende retninger i historiefaget samt feltet for studier av vitenskap og teknologi. - Forskerprosj ektet skal ta utgangspunkt i et uutforsket emne: Den norske straffeloven av 1902. Med utgangspunkt i en studie av de tekstlige, vitenskapelige og transnasjonale relasjonene straffeloven ble utformet gjennom, skal studien arbeide videre med de tre gjennomg ående temaene for prosjektet. Tre strukturelle komponenter i form av arbeidsseminarer med sentrale fagpersoner inngår. Dette skal utydype de tre temaene og gi grunnlag for komparasjon både mht tid og sted. - Et publiseringsprosjekt skal gjennom et samar beid på tvers av gruppen for teknologi, vitenskap og kultur og innovasjonsgruppen ved TIK publisere en bok om norske naturtransformasjoner på internasjonalt forlag.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora