Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Beregningsmetoder for krefter i vannsøylen - et forprosjekt mot BIP for å gi et forbedret lastbilde og økt sikkerhet i subsea operasjoner.

Awarded: NOK 2,573

Project Manager:

Project Number:

195931

Project Period:

2009 - 2010

Location:

Når utstyr skal fraktes ned igjennom vannsøylen og ned til havbunn utsettes det for dynamiske krefter. Spesielt igjennom skvalpesonen er de dynamiske kreftene dominerende. Kreftene som blir påført er vanskelig å estimere/beregne nøyaktig pågrunn av det ko mplekse kraftbilde som blir påført fartøy og neddykket utstyr. Det ligger til grunn operativ erfaring som tilsier at dagens beregningsmetoder for kreftene gjennom vannsøylen i subsea løfteoperasjoner er for konservative. Det presses på for å gjennomføre o perasjonene i høyere sjøtilstander. En FoU innsats for å forbedre disse beregningene vil kunne utvide operasjonsvinduet på en forsvarlig måte, og dermed gi økt effektivitet og inntjening til den maritime offshore næringen. Den mest sentrale utfordringen med å få etablert prosjektet er å kartlegge hvorvidt en analytisk tilnærming til problemstillingene kan utformes, i.e. estimering av dynamiske parametere som demping og hydrodynamisk tilleggsmasse. En annen mulig tilnærming er å gjøre statistiske vurderin ger basert på et empirisk grunnlag. Dette vil imidlertid normalt forutsette et bredt datagrunnlag som igjen fordrer en lang periode med datainnsamling. Det er derfor satt av betydelig innsats for å gjennomføre denne kartleggingen. Utvikling av nye instrum entering og måleteknikker, forbedrede beregningsmetoder for krefter i vannsøylen og måling/estimering av sjøtilstand er mulig FoU arbeid som kan defineres gjennom forprosjektet. Framtidig doktorgradsarbeid på disse områdene anses også som et mulig utfall. Dersom resultatet gir grunnlag for videre satsing, er målet å få etablert et konsortium for et FoU prosjekt med forankring i subsea miljøet. Kommersielle leveranser krever det meste av kapasiteten og har gitt lite rom for målrettet og langsiktig FoU ar beid med bruk av FoU miljø. Et samarbeid mellom næringsaktører og forskningsinstitutt vil gi grobunn for en slik aktivitet. For å initiere dette samarbeidet, er støtte fra virkemiddelapparatet en forutsetning.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2