Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Awarded: NOK 0.15 mill.

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan bidra til radikal innovasjon. Strategien for utvikling av slik kompetanse er basert på prosessorientert forskning innen innovativ tverrfaglig samhandling og tar særlig sikte på å integrere industridesign- og engin eering-orientert metodikk. Integrerte prosesser vil bygge på løsningsdrevet innovasjon, hvor industridesignerens visualiserings- og konkretiserings-kompetanse (og IKT-baserte verktøy) skal koples med ingeniørens analytiske kompetanse (og beregningsverktøy ). Eksemplifisering og perseptuell stimulans i idégenerering gjennom iterativ modellering og simulering ligger til grunn for strategien. Et KMB-prosjekt tar sikte på å utvikle generaliserbar kompetanse og det maritime studiet ved Høgskolen i Vestfold gje nnom samarbeid med næringsaktører. Et samarbeid inkluderer utvikling av to konkrete produksjonsprosesser for automatisert (rimelig) produksjon av komposittbaserte skallkonstruksjoner (bl.a. ny fiberbetongteknologi inngår). Ti nyskapende applikasjonseksemp ler er utviklet for ulike typer flytende konstruksjoner - fra 'grønne øyer' med biologisk rense- og varmepumpeteknologi via havner til ulike typer båter/ferger med luftputer, el-drift, nye LNG-prinsipper og til slutt bølge/vind/hydrogen-energi. Forhandlin ger og konseptutvalg skal danne grunnlag for samarbeidsetableringer. Et PhD-stipend vil inngå i prosjektet, som skal være postdoc-ledet.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner