Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Value Driven Procurement in Building and Real Estate

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Number:

200099

Project Period:

2010 - 2012

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Increase user, client and society value through transforming the way of working! Det er i dag et økende fokus både nasjonalt og internasjonalt, på innføring og bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM). I Norge og blant fremtredende offentlige byggherre r internasjonalt, er det i tillegg lagt vekt på bruk av åpne standarder i utveksling av informasjon til og fra modellen(e). Knyttet til dette er det klare forventninger om at bygningsinformasjonsmodellering vil føre til økt produktivitet og verdiskapning. Dette også fordi BIM driver dagens praksis mot mer integrerte prosesser og effektivisering av arbeidsmåter og samarbeidsformer. Metodene og vurderingsmåtene som byggeiere/byggherrer velger når de kontraherer prosjekterende, og de kontraktsformene som ben yttes, gir sterke føringer på prosjekteringsprosessen. Det samme gjelder byggherrens prosjektorganisering, byggeier og brukers organisering av programmeringen av bygget og av brukermedvirkningen underveis, organisering av samspill og samarbeid og måter å håndtere eller løse konflikter på. Når det gjelder bruk av BIM er det en rekke uavklarte forhold: endringer av ansvarsområder og eierskap, håndtering av grensesnitt mellom de involverte parter, målforståelse, erfaringsoverføring og gjenbruk av informasjon . Det er et stort behov for å utvikle mer kunnskap og erfaring på området. Verdien for byggeier og bruker vil i et livssyklusperspektiv ligge i bruk, forvaltning og drift av bygningen. Forutsetningene for en rasjonell og økonomisk drift, og for verdiska pning gjennom bruk og ulike bruksmuligheter over tid, legges i programmeringen og prosjekteringen. FoU-prosjektets hovedfokus ligger derfor på denne delen av verdienkjeden. En hovedutfordring er behovet for mer kunnskap om aspekter ved forretningsmodeller som hemmer/fremmer de prosjekterendes muligheter for å skape verdi for byggeiere, brukere og samfunn i prosjekter der byggherren krever bruk av BIM.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena