Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Rogaland

Awarded: NOK 3.3 mill.

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for FORNY Rogaland. Søknad for 2010 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Prekubator søker om grunnbevilgning på vegne av 10 FoU miljø represente rt ved Universitetet i Stavanger, IRIS, Helse Stavanger/Stavanger Universitetssjukehus, Nofima Norconserv, Norges Veterinærhøgskole avd. Sandnes, Misjonshøgskolen, Bioforsk Vest, Høgskolen Stord/Haugesund, Helse Fonna og Polytec. I tillegg er samarbeid fo rmalisert med Agdermiljøene og Hordaland gjennom spesifikke samarbeidsområder ihht avtale med Coventure og BTO. Innovasjons og kommersialiseringsaktiviteten vil i 2010 være basert på: - Tilrettelegging for innovasjon, IP håndtering og idesøk - Prosjekte r med fokus på stort internasjonalt potensial samt bundle/koble sammen prosjekter - fokus på kvalifisering av prosjekter og søknad verifiseringsmidler - fokus på inkludering av nye FoU miljø - herunder sikring av IPR og igangsetting av kommersialiseringsp rosjekter - fokus og prioritering innen regionens cluster og fokusområder Resultater for 2009 i FORNY Rogaland er hittil 2 kommersialiseringer, 2 selskaper i prosess og 4 mulige lisensavtaler. Flere lovende prosjekter vil bli overført til 2010. Samarbe idet i FORNY Rogaland er meget godt. FoU miljø og innovasjonsmiljø har nært samarbeid med næringsliv og offentlig og privat kapitalmiljø. Volum av ideer er økende og samarbeid med nye FoU/TTO miljøer er under utvikling i regionen, nasjonalt og internasjon alt. Dette setter også krav til kompetanseutvikling i Prekubator.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project