Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Antropologiens grenser

Awarded: NOK 0.12 mill.

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste faste nasjonale fagkonferansen i norsk sosialantropologi. Konferansens formål er å virke som forum for faglig utvikling gjennom å stimulere til meningsbrytning mellom antropologer i og utenfor akad emia. Til årets konferanse er det også invitert svenske antropologer. Arrangør er sosialantropologisk institutt ved NTNU, med hovedtema ?Antropologiens grenser?. Antropologien er ikke statisk, like lite som verden er det. Hvordan skapes grenser og hva ska pes av grenser? Hva er og hvor går grensene for antropologi? Som studiefelt har grenser en sentral plass i faget, både som forskningsfelt, tema for empiriske studier og som analytisk perspektiv. Tettere bindinger til feltet for samfunns- og næringsliv, gr enseutvidelse gjennom stadig utvidelse av relevante studieobjekter (staten, næringslivet, organisasjoner, diplomati osv) og studieområder (storskalafenomener i komplekse samfunn osv.), intensivert oversettelse av akademisk antropologisk teori og metode ti l yrkes- og arbeidsrelevant kunnskap utenfor akademia og en stadig hyppigere relasjon til andre fagområder (historie, biologi, psykologi, tekstanalyse, økologi osv.) og vitenskaper (språkvitenskap, rettsvitenskap, naturvitenskap osv.) aktualiserer et foku s på antropologiens egne grenser: Antropologisering av antropologien. I så måte vil konferansen 2010 inneholde en stor refleksiv komponent. Hvor langt er det mulig å strekke faget før vi går på akkord med våre egne premisser, forståelsesbegreper og erkjen nelsesinteresser? Hva skal vi med andre ord kunne kreve av disse entreprenører i faget som på spennende måter utfordrer grenser, trekker nye grenser, og tråkker over etablerte grenser? Hva er mulighetene og hva er begrensningene? Å sette fokus på antropo logiens grenser griper som vi ser rett inn i flere sentrale teoretiske, metodiske og fagpolitiske problemstillinger. Konferansen er med andre ord inkluderende og gir oss mange muligheter for refleksjon.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap