Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Emosjoners betydning for sosialt arbeid

Awarded: NOK 0.12 mill.

Tradisjonelt har betydningen av emosjoner i sosiale relasjoner ofte blitt neglisjert til fordel for mer kognitive forklaringer på oppførsel og sosial dynamikk. Likevel har det de senere år blitt mer og mer tydelig at emosjoner ikke bare spiller en rolle i sosiale relasjoner, men også gjerne styrer og påvirker utfallet av relasjonen, og selvoppfattelsen til de som deltar i relasjonen (Frijda, 1986; Gausel, Leach, Vignoles & Brown, 2009; Oatley & Jenkins, 1996). Emosjoner blir derfor ofte erfart i relasjon med andre, eller påvirket av hva andre måtte mene om noe. Forskjellige emosjoner spiller en viktig rolle i mellommenneskelige relasjoner. Noen av disse emosjonene er positive og oppmuntrer til sosialt samarbeid og forståelse, mens andre emosjoner er negat ive og forhindrer sosialt samarbeid og forståelse ettersom de er selvkritiske i natur og fokuserer på egen oppførsel, eller ens moralske integritet og uønsket oppmerksomhet omkring denne. Et emosjonelt syn på sosiale relasjoner kan bidra til oppklare og spesifisere hvorfor noen forhold klarer å bevare de positive mellommenneskelige relasjonene, mens andre forhold oppløser og skader relasjoner (Bourgeois, 2001; Breakwell, 1988; Collins, 2004; Hochschild, 2003; Layder, 2004; Scheff & Retzinger, 1991). Et innlysende spørsmål for konferansen blir derfor: Hvilke emosjonelle prosesser påvirker retningen de sosiale relasjonene utvikler seg i, og hvilke grep kan tas for å hindre de negative emosjoner som oppløser sosiale relasjoner? Et mulig svar kan være å vektlegge, samt forstå den betydning emosjoner har for utviklingen av mellommenneskelige forhold. En klar utfordring for fremtiden blir derfor å utvikle metoder som kan promotere forsoning mellom krenkede parter i en skadet relasjon. Denne konferansen kan kanskje bidra til dette.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap