Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Energy Management In Practice

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

200840

Project Period:

2010 - 2012

Location:

Følgende rederier samarbeider om kunnskap og tiltak for å redusere energiforbruk ombord og utslipp fra skip: Grieg Shipping AS, Wilhelmsen Lines AS, BW Gas AS, Høegh Autoliners AS og Klaveness Maritime Logistics AS. De samarbeidende rederier har som forpr osjekt, kartlagt syv forhold rundt miljø og energiforbruk som er nedfelt i følgende rapporter: A1 Emission reduction technologies A2 Alternative energy resources A3 Energy efficiency A4 Waste generation and handling A5 Discharges to sea A6 Environmental t raining programs A7 Environmental monitoring and accounting Dette forprosjektet avdekket et generelt behov for bedre: metoder, analysverktøy, trening og instrumentering for å vurdere nytten av energisparende og miljøforebyggende tiltak ombord. Videre så vil en koordinert fordeling av tiltak og uttesting av slike tiltak gi store gevinster under forutsetning av at kvaliteten på tilnærming, gjennomføring og måling tiltak er entydig og av høy kvalitet. Formålet med dette prosjektet er å skape en felles prak tisk plattform for fremtidig samarbeid om energibesparende tiltak ombord i skip. Siden rederiene er toneangivende i norsk skipsfart og deltar i ulike relaterte samarbeidsprosjekter i næringen, vil en slik evne styrke norsk shipping generelt. Prosjektet i nnbærer at det inngås konsortieavtale mellom rederiene som regulerer grad av deltagelse, rettigheter og plikter. Forprosjektet avdekket at rederiene har ulikt ståsted i forhold til evne og plattform for energi- og miljøledelse. Dette er reflektert i en ul ik deltagelse som er nærmere beskrevet i prosjektplanen. Skip og bemanning hos hver aktør nomineres som testskip. Prosjektet planlegges gjennomført i løpet av 2010 og første halvdel av 2011.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2