Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FINT Forretningsmodell for intermodal transport

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Manager:

Project Number:

200841

Project Period:

2010 - 2012

Organisation:

Location:

Prosjektet målsetting skal adresseres gjennom følgende tiltak: Modellere de viktigste forretningsprosessene og behov for endringer på disse for å oppnå målsettingen der havnene og transportørene inngår. Modelleringen skal gjøres ved hjelp av standardisert e modelleringsteknikker (UML) der erfaringer fra relaterte prosjekter tas med (ShortseaXML og Vitsar prosjektet) Definere og beskrive rollene til aktørene i den totale verdikjede ved å utnytte resultatene fra prosjektet Freightwise som anvender ARKTRANS. I denne sammenheng skal prosjektet konkret peke på behov for endringer av forretningsmodeller og informasjonsflyt for å sikre konkurranseevne og prosessperspektivet. Utvikle og supplere standardiserte XML-meldinger for informasjonsutveksling mellom aktø rene i verdikjeden basert på eksisterende krav, nye krav avdekker i dette prosjektet og krav i fra andre pågående prosjekter som tilgrenser til vårt prosjekt (MIS-prosjektet) Forenkle bestilling, rapportering og oppfølging for partene i verdikjeden ved å sikre at informasjonsflyt kan gå fra aktør uten at samme informasjon må rapporteres til ulike aktører på mange forskjellige måter og formater. Sagt på en annen måte brukerne skal kunne få et ?single window? der de ikke må forholde seg til flere aktører v ed bruk av standardiserte meldinger mellom samhandlende aktører Belyse og tilføre ny kunnskap om generering av Avtaler ut fra Profiler i ebXML(electronic buiness eXtensible Markup Languae-Ett sett av standarder for å standradisere elektronsik samhandling ved Internett) Tilføring av ny kunnskap om Registry (en index a la Gule Sider) og Repository (et lager av prosess og databeskrivelser) i ebXML relatert til transportbransjens prosesser, meldinger og profiler med særlig vekt på havn som knutepunkt. Impl ementere dette i henhold til standarden.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2