Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikrere skipsoperasjoner for ankerhånderingsfartøy

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

200857

Project Period:

2010 - 2015

The SSR system has been prototype tested. The correlations between the test and simulations were good. Further development and approval process is ongoing. The bench test model has been running to test the interaction of the various input and output modules. Also the newly developed real-time filtering algorithms have been tested in the model and show good results, but do require further testing of the response in rapid changing conditions. Data collected onboard an AH vessel has been used to run scenarios in the test set-up. The results of these test are positive and shows that such a system can work in real-time. Further steps towards a commercial system are being taken. The wire angle measurement technology has been tested on-board a AH vessel durign an operation. The results show improvements to the system set-up are required to obtain a stable input for the SSO system. Alternative methods are considered for implementation.

Sikkerhet ved ankerhåndteringsoperasjoner har fått et større og større fokus, både faglig og opinionsmessig siden denne bransjen har opplevd uønskede hendelser og deler av dette arbeidet stadig beveger seg til områder som er mer utsatt for miljøpåvirkning . I særdeleshet er det behov for en økt forskning og utvikling for å sikre fartøysoperasjoner ved dypvannsoperasjoner slik som ankerhåndtering. Det er klart fokus på disse utfordringene fra både klasseselskap og myndigheter, i særdeleshet Sjøfartsdirekto ratet med sin høring vedrørende tiltak for ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger etter "Bourbon Dolphin" ulykken, datert 05.10.2009. Målet ved forskningsprosjektet er å utvikle instrumenter, deriblant utstyr og programvare som vil muliggjøre s ikrere offshoreoperasjoner for å øke sikkerheten til fartøy og mannskap ved at grunnleggende beslutningsinformasjon er tilgjengelig og at tekniske systemer og utstyr muliggjør at de riktige operasjonelle beslutninger tas og implementeres under operasjonen . Ved at informasjonssystemer utvikles sammen med interne og eksterne partnere vil prosjektet sikre en helhetlig faglig vinkling slik at det er stor overførbarhet fra utviklingsprosjektet til kommersialisering. Utstrakt bruk av ny sensorteknologi innen bransjen vil kunne medføre at vesentlig mer og kvalitetsmessig bedre informasjon er tilgjengelig under ankerhåndteringsoperasjoner, samt at de riktige programvarer utvikles for å gi høy kvalitet på den det beslutningsgrunnlaget som presenteres for sluttb rukeren. Det overordnede mål er å gi en kaptein kvalitetsmessig bedre informasjon slik at han/hun kan gjennomføre ankerhåndteringsoperasjoner sikrere og også ha tilstrekkelig informasjon til å avbryte ankerhåndteringsoperasjoner der dette er påkrevd.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2