Back to search

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Utviklingen av norsk ytringsfrihet - et konstitusjonelt perspektiv på overnasjonal rettsliggjøring

Awarded: NOK 0.16 mill.

PhD-avhandling der "rekonstitusjonaliseringen" som følger av den tiltagende overnasjonale rettsliggjøring, brukes som perspektiv på de spenninger som skapes i møtet mellom nasjonal og internasjonal rett. Spenningene er særlig synlige der overnasjonale ins trumenter, her Den europeiske menneskerettskonvensjon og -domstol (EMK og EMD) fungerer som grunnlag for en fornyet variant av den tradisjonelle, norske "prøvingsretten", der domstolene kan prøve om Stortingets lover er i overensstemmelse med Grunnloven. Prøvingsretten er et felt som eksponerer spenningen mellom juss og politikk. Det har vært hevdet at EMKs konstitusjonelle elementer (som i noen grad svarer til Grunnlovens: begrensning av det politiske handlingsrom/binding av folkevalgte) innebærer en und ergraving av demokratiet, men også at utviklingen like gjerne kan ses som en redemokratisering gjennom tilbakeføring av grunnleggende rettigheter til enkeltindivider. Vurderingene beror i stor grad på hva slags demokratibegrep og -idealer en tar utgangpun kt i, og studier av demokratiteori og legitimitetsforståelse vil være sentrale. Avhandlingens innfallsvinkel vil være den markante utviklingen av norsk ytringsfrihetsbskyttelse som følger av den innflytelse EMK har hatt i norsk rett de seneste 10 årene. B åde for en bredere forståelse av ytringsfrihetens prinsipielle grunnlag, og ikke minst for debatten omkring domstolenes prøvingsrett, vil innsikt i amerikansk rettspraksis og -teori være av avgjørende betydning. Den debatten som nå pågår i Norge og Europa om domstolenes økte makt på bekostning av de folkevalgte, har gjennom 1900-tallet vært vedvarende i USA. Jeg håper å kunne trekke på denne debatten for en bedre forståelse av de utfordringer som følger EMK som "nytt" prøvingsgrunnlag i norsk rett. I till egg håper jeg særlig praksis omkring USAs "1. amendment" kan kaste lys over den økte bruk av prinsipper i rettsanvendelsen som skjer i EMD, og dermed også i Norge.

Funding scheme:

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada