Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NGS årskonferanse 2010: På leting etter bærekraft / Exploring Sustainability

Awarded: NOK 99,999

Project Manager:

Project Number:

200989

Project Period:

2010 - 2011

Location:

Norsk Geografisk Selskap (NGS) arrangerer hvert andre år en nasjonal konferanse innen geografi/samfunnsgeografi i samarbeid med de geografiske instituttene på landets universiteter. Konferansen i 2010 (23-24 september) "På leting etter bærekraft"/"Explori ng Sustainability" vil bli arrangert av NGS stedsstyre i Oslo med Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo som hovedsamarbeidspartner. Temaet for konferansen vil være geografifagets og geografers beskjeftigelse med begrepet ?b ærekraft? (Sustainability). Temaet er valgt blant annet med tanke på å kunne involvere alle underdisipliner av geografifaget. Programmet for konferansen vil ta opp en rekke aspekter ved bærekraftbegrepet som det blir brukt innen i geografisk forskning, m ed spesiell fokus på fagteoretiske og metodiske utfordringer. Programmet er også lagt opp til å presentere en rekke eksempler/case på bærekraftsforskning innen ulike geografiske underdisipliner. De ulike sesjonene vil bli innledet av inviterte foredragsho ldere som regnes som kapasiteter på feltet internasjonalt og nasjonalt, samt gi rom for presentasjoner basert på innleverte papers. Hovedmålgruppen for konferansen er geografer som jobber innen forskning og utdanning nasjonalt, inkludert studenter og lær ere i den offentlige skolen. Antall deltakere er estimert til ca. 80. Informasjon og formidling fra konferansen vil i hovedsak bli gitt via NGS nettsider, og vil blant annet inkludere en konferanserapport, samt papers og elektroniske presentasjoner fra konferansen.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap