Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, UiT 2010

Awarded: NOK 0.12 mill.

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø 20.-22. september 2010. Tema for seminaret er "Rettsvitenskapens bruk av andre fagdisipliner". Dagens rettsvitenskap er preget av en åpen h oldning til andre fag. I mange sammenhenger gis det dels uttrykk for ønske om økt tverrfaglighet, og dels uttrykk for at den tradisjonelle rettsvitenskap bør gjøre større bruk av andre vitenskaper. Den underliggende holdning er at andre fag tilfører retts vitenskapen et nødvendig perspektiv. Samtidig stiller en slik holdning rettsvitenskapen overfor en rekke utfordringer knyttet til anvendelse av andre fagdisipliner. Disse problemstillingene er særlig aktuelle for ph.d.-studenter da doktorgradsavhandlinger som skrives i dag ofte er enten tverrfaglige eller i større eller mindre grad trekker veksler på andre fag. Formålet med det nasjonale doktorgradsseminaret 2010 er å øke ph.d.-studentenes kunnskaper og refleksjoner i forhold til bruk og inkorporering av andre fag i deres arbeider. En bevisstgjøring på dette feltet, mener vi vil gjøre deres anvendelse av andre fag bedre, samt medføre at flere av dem tar andre fag i bruk. For å oppnå målsettingen for seminaret vil det inviteres forelesere som er i stand ti l å ta opp problemstillingene på en relevant og anvendbar måte. Det pedagogiske aspektet vil også ivaretas ved at studentene må delta aktivt i diskusjoner i tilknytning til foredragene, og å gi uttrykk for problemstillingene de selv står overfor i tilknyt ning til seminarets tema gjennom prosjektframleggelser og gruppediskusjoner.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap