Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av konsept for avlusning i stormerd

Awarded: NOK 0.15 mill.

Bekjempelse av lus er en av oppdrettsnæringens største utfordringer; resistent lus og vanskelighter med å avluse store mengder laks har vært et problem i alle år. Trusselen som lakselus medfører for norsk oppdrettsnæring og villfisk er spesielt understrek et i Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (Fiskeri- og kystdepartementet, 2009). For avlusning av stor fisk i sjø er badebehandling mest vanlig [1]. Badebehandling med bruk av helpresenning eller om bord i brønnbåt tilfredsstiller verk en krav til presisjon, effekt eller kostnadseffektivitet. Det finnes flere risikodimensjoner ved utførelse av operasjonene som i verste fall kan medføre havari av merd eller fisk som dør på grunn av stress. Fra 1. januar 2011 stilles det krav til at bade behandling skal gjennomføres i lukket behandlingsenhet. I dette prosjektet skal det fokuseres på å utvikle en innretning som på en trygg måte kan avluse 1000 tonn fisk direkte. Prinsippet er sammenlignbart med en tørrdokk for store skip, men som ikke skal tømmes for vann. Prosjektet retter seg mot å kunne utvikle et teknologikonsept og operasjonsprosedyrer for det som er standard produksjonsenhet (omkrets 160 m). Sea development har patentert en innretning med følgende hovedkomponenter: to halvsirkelform ede stålrammer bekledd med presenning, flyteelement med gangbane og nokkevinsjer. Stålrammene skal tres rundt laksemerden og monteres sammen ved behandling, og innebærer derfor en meget krevende maritim operasjon. En hovedutfordring med dagens løsning d er det brukes presenning, er at strøm medfører at det er vanskelig å kontrollere volumet. Med det nye konseptet vil en ha utspiling som gjør at en kan ha bedre kontroll på volum. Innretningens faste form vil hindre deformasjon av laksemerden fordi den skj ermes fra strøm- og vindforhold og sørge for at vannmengden for avlusningen er konstant. Man slipper ekstra håndtering av fisken som medfører stress, eksempelvis trenging i merd og pumping til brønnbåt.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2