Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Klimaformidling - mange målgrupper og store utfordringer

Awarded: NOK 0.69 mill.

CICERO Senter for klimaforskning har formidling som en del av sin formålsparagraf. De siste fem - seks årene har informasjon og formidling om klimaspørsmål blitt satt stadig høyere på dagsorden - både av politikere, forvaltning og media. Vi ser imidlertid at formidlingsarbeidet ikke på langt nær dekker det behovet vi registerer når det gjelder både brukerrettet og allmennrett klimaformidling. CICERO er ett av klimaforskningsmiljøene som tar formidlingsansvaret på alvor, og vi er tillagt en nasjonal formid lingsoppgave av myndighetene. Vi bestreber oss på å gi kunnskapsbasert informasjon til en rekke målgrupper, både når det gjelder nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Vi samarbeider med en rekke organisasjoner nasjonalt og internasjon alt for å nå formidlingsmålene. Vi ser imidlertid at behovet for målgruppespesifikt informasjonsarbeid overgår de midlene vi har til disposisjon. Vi vil i denne sammenheng spesielt fokusere på tre områder som trenger økt oppmersomhet og støtte: 1. Bruker rettet klimaformidling til forvaltning nasjonalt og lokalt via kurs og seminarer. Bakgrunnen for dette er at forvaltningen i økende grad etterspør klimakunnskap som er tilpasset deres spesielle behov. Kursene og seminarene må derfor skreddersys de utfordr inger som den aktuelle målgruppen står overfor. Vi ser at vi må involvere fagfolk og forskere fra ulike miljøer for å dekke behovene i målgruppen. CICERO er godt rustet til å legge til rette for denne typen kompetansebygging i forvaltningen. 2. Bruk av so siale medier i klimaformidlingen. Vi ser at flere målgrupper, spesielt media er aktive bruker av sosiale medier. Dette er kommunikasjonskanaler som er relativt nye i klimaformidling. CICERO har nettopp tatt i bruk twitter, men det gjenstår mye utprøving og evaluering av hvordan sosiale medier kan brukes effektivt i klimaformidlingen. 3. Formidling rettet mot lærere og elever på ungdomstrinnet og videregående skole basert på konseptet og boka "Klima forklart".

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid